TOP

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Chiyu Somac và MSSQL mà Protocol thực hiện sẽ giúp khách hàng Tham quan quá trình bằng Video và có thể tự tiến hành ngay lập tức. Một số thắc mắc về việc cài đặt phần mềm Somac Server, Thiết bị hỗ trợ kết nối, Tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Protocol.